آخرین بروز رسانی : 9 مهـــر 1391

 

درباره استاد

زندگی نامه

سوابق تحقیقاتی

سوابق اجرایی

تألیفات

مقالات

پایان‌نامه‌ها

افتخارات و جوایز علمی

آلبوم تصاویر

ارتباط با استاد

لینک دانشگاه ها

 دانشگاه تهران

 پرديس قم دانشگاه تهران

 

تألیف یا ترجمه مقاله :

 1. رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، 1391

 2. بررسی تأثیر شخصیت بر شادی در میان دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره 1، بهار 1391

 3. سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، شماره 21، بهار 1390

 4. رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان، پذیری در دو ماهنامه ی علمی- پژوهشی دانشور، 1390

 5. روابط نهادینه سازی فرهنگ اخلاقی با کیفیت زندگی کاری، فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره2، تابستان90

 6. پیچیدگی های فرهنگ و گونه شناسی مطالعات آن در آموزش عالی: چارچوبی فرانظری و مفهومی، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، سال سوم، شماره دهم و یازدهم، تابستان و پاییز 90

 7. بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، پذیرش توسط نشریه مقاله تخصصی مدیریت بازرگانی

 8. تبیین شاخص های مهارتهای ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور، 1389.

 9. نقش مؤلفه های فرهنگ سازمانی در اعتمادسازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب و اعتماد، فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، شماره 15، 1389.

 10. ارائه مدل جامع برای عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت ایران، نشریه علمی پژوهشی مدیریت دولتی، 1389

 11. طراحی و تبیین مدل تولید و تسهیم دانش در دانشگاه، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره4، 1388

 12. بررسی رابطه بین میزان مشارکت کارکنان درتصمیم های سازمانی و توانمند سازی آنان درشرکت مخابرات استان مازندران، مجله علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت شماره 19، 1388

 13. بررسی نگرش جانبازان نسبت به خدمات ارائه شده بر حسب درصد معلولیت و نیازمندی، نشریه علمی پژوهشی طب جانباز، سال دوم، شماره6، 1388

 14. کارایی کارکنان بخش دولتی در مقایسه با بخش غیر دولتی : مطالعه موردی دانشگاه تهران، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور، تیرماه 1388.

 15. نقش دانشگاه در ایجاد عوامل مؤثر بر شادی ، نشریه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم، شماره2، تابستان1388

 16. شناسایی مؤلفه های نشاط در محیط کار و سنجش وضعیت این مؤلفه ها در سازمان ها، مجله علمی پژوهشی مدیریت دولتی، دوره اول، شماره 2، بهار و تابستان 1388

 17. نقش دانشگاه در توسعه رفتار شهروندی سازمانی، مجله علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم، شماره 1، بهار 88.

 18. ارائه یک چارچوب کمی تعدیل شده جهت ارزیابی هوش سازمانی مجله علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت شماره 18، 1387

 19. هویت دانشجویی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اسلامی، 1386.

 20. بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم)، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 16، 1386

 21. دانشگاه و هویت دانشجویی، فصلنامه علمی، ترویجی دانشگاه اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز 1386

 22. شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 12، بهار 1385

 23. ارتباط بین سبک رهبری مربیان فوتبال با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان و ارائه الگو، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 10، 1384

 24. ارتباط بین سبک های رهبری مربیان فوتبال با میزان تعهد کارکنان، نشریه علمی پژوهشی علوم حرکتی و ورزش، شماره 5، 1384.

 25. طراحی مدل برنامه ریزی نیروی انسانی برای بیمارستانهای آموزشی مورد مطالعه، بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز، مجله علمی پژوهشی دانشور، سال دوازدهم، شماره 11، تیر 1384

 26. اعتمادسازى درون سازمانى و بررسی وضعیت موجود سازمان های اجرایی کشور، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 7، 1383

 27. بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت شماره 3، 1382

 28. شاخص های رفتاری توکل و تاثیر آن بر عوامل بازدارنده رفتاری، نشریه علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت، شماره 4، اسفند 1382.

 29. شناسایی ویژگی ها و چگونگی سنجش ظرفیت یادگیری در شرکتها، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت شماره 1، 1382

 30. توكل در تصمیم گیری، مجله علمی پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، شماره 4، 1382

 31. مؤلفه های سازمان یادگیرنده، مجله علمی ترویجی مجتمع آموزش عالی قم، شماره 2، 1382

 32. رفتار سیاسى و نقش آن در سازمان و مدیریت، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 5، 1381

 33. شیوه های نوین در مدیریت رفتار سازمانی، مجله علمی ترویجی مجتمع آموزش عالی قم، شماره 3، پاییز 1378

 34. روشهای تغییر فرهنگ سازمانی، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 46، پائیز 1378

 35. تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی در محیط کار و اثر آن بر رضایت تیمی، فرهنگ مدیریت، شماره اول، 1378

 36. خلاقیت و نوآوری، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 24، بهار 1373

 37. فرهنگ و عملکرد سازمان، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 23، زمستان 1372

 38. برنامه ریزی استراتژیک برای منابع استراتژیک، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 17، تابستان 1371

 39. Providing a model to execute knowledge management in Bushehr natural gas compant, Elixir Human Res, Mgmt, 48, 2012

 40. Evaluating the readiness of bushehr natural gas company to execute knoeledge management, Elixir Human Res, Mgmt, 48, 2012

 41. An Investigation into the Relation between Personality Traits and Happiness at Work. A Case Study of Qom Province Post Bank, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol 2, Issue 2, 2012

 42. Devising Academic Principals Competencies Model by Concept Mapping Method, Journal of Basic Applied Scientific Research, 2012

 43. The application of fuzzy TOPSIS Approach to personel selection for padir companany, Iran, Journal of management research, 2011

 44. Do demographic variables moderate the relationship between job burnout and its consequences,China-USA Business Review, 2011

 45. Relationship between Interpersonal communication skill and organizational commitment, European Journal of social sciences, volume13, Number3 (2010)

 46. Application of qualitative research in management, Iranian journal management studies, ISSN: 2008-7055, vol3,No.3, January, 2010

 47. Deisigning and clarifying knowledge sharing model in administrative egencies to improve the performance, European Journal of economics, 2010

 48. Efficiency evaluation of qom public and private hospital using data envelopment analysis, Eurojornals, 2010

 49. A examination of the relation between empoverment and organizational commitment, Acodemic leadership, volume 8, Feb3,2010

 50. A comprehensive model for identifying factors impacting on development of organizational citizenship behavior, African journal of business management, Vol.4(10), pp.1932-1945, August 2010

 51. Comparing Transformational Leadership in Successful and Unsuccessful Companies, African journal of business management, Vol.3(7), pp.272-280, july 2009

 52. Achievement and Satisfaction in a Computer-Assisted versus a Traditional Lecturing of an Introductory Statistics Course, Australian journal and basic applied science, 3(3): 1875, 1878, 2009

 53. Study of the relation between employees participation in organizational decision making and empowerment, Iranian journal of management studies (IJMS), Vol.2, June 2009

 54. Designing a competent organizational culture model for customer oriented companies, African journal of business management, Vol.3(7), pp.281-293, July 2009

 55. The study on the relationship between management and organizational learning in Rah-Shahr international corporation, International business management3(4): 69-74, 2009

 56. Studying status of organizational Intelligence in selected public office of Qom, European journal of Social Science, vol14, Issue4

 57. Pathology of structure and organization (administrator organization) of cadastre plan from technological perspective, European Journal of Economics, Finance and Administrative, 2009

 58. The relationship between the undergraduate education system and postgraduate achievement in statistics, International Congress of Educational Research, may2009

 59. Examine and comparing the learning rate in public and non-profit schools of Qom city, Perspective on HR and IT management, New Delhi, 2007

 60. Identifying the barriers of developing organizational learning in administrative organizations, Iranian Journals of Management Studies (IJMS), Qom Campus of University of Tehran, Iran, Vol.1, No.1, winter 2007

 61. Study of Iranian Coache's Leadership Styles and Burnout of Soccer Players, FISU Conference, 2007, Thailand

 62. Comparing Organizational Learning Rates in Public and Non-Profit Schools in Qom Province of Iran, Journal of Applied Quantitative Methods. 2(4), 2007

 63. Relationship between leadership styles of coaches and commitment of soccer players and submission of model, International Sports Science Conference 2006, 19-20 December 2006, Putrajaya, Malaysia

 64. The Strategies of Conflict Resolving, Zarei Matin, H. International ARCA-Net Conference, Qom Campus, 2006

 

 

Copyright http://www.zareimatin.ir  (2011 - 2012). All rights reserved. Designed by: H & R.